literatura universal . joves i adults     inici
Ziani, Ahmed

 


Arif / el Rif

“D ɛlik”yetɣima “d ɛlik”
Niɣdmri a Yarif a t-iniɣ
D tasinut n nneda
Ad uddumeɣs tmenna
Ajenna-nnec, war t-driɣ
Niɣtizwawinnn n usemmiḍ
Yesefrayen aman,
Sefrarebt aseqsi
Mamec xaf-k ɣa iniɣ

Ddareɣsadu tziri-nnec iḥedqen
Tfawt-nnes, ssuɣ-tt tihiḍar.

Ddareɣsadu yitran-nnec,
Di temɣar,meɣaren,
Mdukuren akid temẓi n tiddi-ynu
S uyenni war tuziɣ.

Ddareɣsadu tfuct-nnec
Yesidiren rebhut,
Tesizdeg tiri-ynu
Tyuri-nnes x wancucen,
Aɣembubiteẓwiɣ

Ddareɣsadu tiri n tesfawin-nnec,
Aẓru-nsentitriɣiɣ,
Swazaḍentɣar-i s cḍeb,
Steftufent xaf-i s tefray mani ğiɣ.

Ffɣeɣzzay-k s twaggit,
Zedɣeɣ-cdi qaɛmani tiriɣ,
Teggeɣfus deg waman,
Tḥadiɣridarett
Qaɛridarett.

D araɣiumi tesriɣ,
Tcuni-nnec jar rewḍa d idurar,
Tesẓemma-dd iɣezran
Zay-sen i sesseɣ
Izran i xaf-k nniɣ

Tudart day-k d aduri
War day-se bum mari,
Timexxa day-k tuddun-d d nneda
Sessen-tt iyemmumen.
Min yeqimen, war t-swiɣ

Ffɣeɣzzay-k s twaggit,
Zedɣeɣ-cdi qaɛmani tiriɣ.
Aqa-cek tezuɣarid ḥaduq umezruy.
Aqa-yi tseqsid-ayi a t-csiɣ
Aqa-yi qaɛmin war yemecsin csiɣ-t,
Csiɣxidmaren-inu

Tadareɣi yisem-nnec
Mermi mma d as-sriɣ! 

 
imatge autoretrat
cercador:  autor:     poema:           cercador avançat  boton busqueda avançada
<<
web design KTON Y CÍA